นครปฐม พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมกิจกรรมเวียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสดาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ส่งผลให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา และเป็นวันแรกที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

สำหรับบรรยากาศที่องค์พระปฐมเจดีย์ในวันนี้ มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ขอพรพระร่วงโรจนฤทธิ์ และหลวงพ่อพระศิลาขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ และร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว