รวมพลัง ทสม. จิตอาสาสุพรรณบุรี กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ที่วัดวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ในวันนี้(8 ส.ค.62) เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ จากลุ่มน้ำภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมกว่า ๑ พันคน

ทั้งนี้ ชุมชนวัดไผ่กองดิน ยังเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ ในชุมชนขนาดเล็ก ของโครงการชุมชนปลอดขยะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเส้นทางไปของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปใช้ประโยชน์ต่อจนแทบไม่มีขยะหลงเหลือภายในครัวเรือน จนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ ๓๖ จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๑๒.๕ ตันต่อวัน เหลือเพียง ๗.๙ ตันต่อวัน

ทั้งนี้ กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ นับได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงของเหล่าสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตลอดจนเพื่อสนองพระราโชบาย โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย