สุพรรณบุรี เตรียมจัดงาน มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรีครั้งที่ ๑๒ สู่การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในอนาคต

นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุริ กำหนด จัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ ๑๒  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ และ๒๔ สิงหาคม๒๕๖๒  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพรรณบูรี  ภายใต้แนวคิด “เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ  จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา สุพรรณบุรี เกริกก้องฟ้า เมืองดนตรี” เพื่อนำเสนอผลงานเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อสาธารณชน และเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของผู้บริหาร ครู และนักเรียน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ /กิจกรรมเสวนาหลักสูตรเชื่อมโยง, หุ่นยนต์แขนกล, Smart Farm, ศูนย์บ่มเพาะอาชีพที่ก้าวสู่เทคโนโลยี ๑๐ อาชีพ / กิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ / การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆและหุ่นยนต์ จากสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมการจัดบูรต่างๆเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีมหกรรมการศึกษาปฐมวัย   เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาปฐมวัยแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี จากทุกหน่วยงาน จาก 4 กระทรวงหลัก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัย /เวทีกิจกรรมเสนอนวัตกรรมและผลงานเสวนาทางวิชาการ /เวทีแสดงความสารมารถของเด็กปฐมวัย (ร้อง  เต้น เล่น ดนตรี) /ฐานกิจกรรมปฐมวัย (เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก เกม กิจกรรมเสริมทักษะ( play & Learn)) /การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี/การประกวดหนูน้อยวัยเตาะแตะ/หนูน้อยนักตลาด/และการออกร้านจัดแสดงสินค้าสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย