อบจ.สุพรรณบุรี จัดทำ roadmap ขับเคลื่อนเมืองดนตรี ตามแนวทางของยูเนสโก

ที่โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท 7) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะทำงานได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ roadmap เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน

โดยในที่ประชุม นายสักกฉัฐ   ศิวะบวร อาจารย์อานันท์ นาคคง และอาจารย์สมนึก แสงอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง roadmap สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการดำเนินงาน โดยการร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมเป็นเมืองดนตรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพทางด้านดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปิน ครูเพลง นักประพันธ์ ที่มีชื่อเสียง  โดยนำดนตรีมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของยูเนสโก