สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี

ที่โรงแรมสองพันบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  นายจีรพัฒน์  กล่อมสกุล อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี ของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

จัดขึ้นโดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี นางอัจฉรา  นิยติวัฒน์ชาญชัย  ผอ.สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานโครงการ โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

นายจีรพัฒน์  กล่อมสกุล อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยศาลปกครองสุพรรณบุรี และสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดี จากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบการศาลปกครองสุพรรณบุรี เป็นศาลปกครองที่เปิดทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ถูกต้อง และเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือของศาลปกครอง ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ การศึกษาดูงาน เป็นช่องทางหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นข้อกฎหมาย ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป