นครปฐม จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ภายใต้ MOU ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบการบริหารการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตามมติดังกล่าว จำนวน 40,704 คน ประกอบด้วย 34,479 คน ลาว 1,350 คน และกัมพูชา 4,875 คน แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำหรับกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ และวันที่ 31 มีนาคม 2563 เมื่อสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนายจ้างภาคครัวเรือน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และภาคเกษตรกรรม กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดระบบทำงานของคนต่างด้าว ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการตระหนักรับรู้ ความเข้าใจให้นายจ้างสถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะสิ้นสุดลงหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่เป็นปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน 40,704 คน และมีนายจ้างสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 6,050 ราย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

จังหวัดนครปฐมมีนายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 24,144 ราย แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานประมาณ 112,927 คนแยกเป็นแรงงานต่างด้าว ระดับฝีมือเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 2,710 คน กลุ่มอยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง 6,374 คน กลุ่มนำเข้า MOU 44,429 คนและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ 59,414 คน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน บรรยายแนวทางการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการอนุญาตทำงาน การอภิปรายกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใต้ MOU โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและศูนย์ทะเบียนภาค 7 จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมาคมต่างๆ องค์กรภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว