ขนส่งสุพรรณบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสินค้าเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งด้วยการออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครอบคลุมทั้งการให้บริการขนส่งประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยในภาพรวม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสินค้าสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป การได้รับการรับรองมาตรฐานจะเป็นการเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง ได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับ Q Mark สามารถให้ใช้เครื่องหมาย Q Mark ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการขนส่งฯที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน Q Mark จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดครบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้าและภายนอก ซึ่งในแต่ละด้าน มีรายการที่เป็นข้อบังคับต้องปฏิบัติรวม 27 ข้อ และข้อแนะนำ 12 ข้อ ผู้ขอรับรองคุณภาพจะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยขอรับใบสมัครพร้อมแบบประเมินเบื้องต้นได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc หรือทางอีเมล์ develop_dlt@hotmail.com โดยสแกนหลักฐานจัดส่งมาในคราวเดียวกัน หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตราสัญลักษณ์ Q Mark ของกรมการขนส่งทางบกมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่สนใจขอรับรองคุณภาพสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า โทร. 0 2271 8490 หรือกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0 3544 6607