หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้

วันนี้ (4ก.ย.62) ที่ห้องสุพรรณิการ์ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร   เป็นประธานเปิด กิจกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยรองอธิบดีกรมศิลปากร   เชื่อมั่นว่าบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จะมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะงานห้องสมุดยุคใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์4.0” และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ให้กับบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ครู และผู้ที่สนใจ

          ด้านนางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายที่น่าสนใจ เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการห้องสมุด NLT Smart Library:การเตรียมพร้อมของห้องสมุดยุคใหม่ไทยแลนด์4.0 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Board Game โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ 5 ก.ย.62 ด้วย