สุพรรณบุรี จัดอบรมกฎหมายเพื่อเกษตรกร เพื่อพื้นฟูและพัฒนาอาชีพ และการจัดการหนี้ของเกษตรกร

วันนี้ (10 ก.ย. 62) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังเก่า) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการ “อบรมกฎหมายเพื่อเกษตรกร”

พร้อมกล่าวว่า ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปลูกพืชทดแทน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจ และร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากวันนี้เป็นวันสถาปนาสภาทนายความแห่งประเทศไทย ทางสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจหลักอยู่ด้วยกัน ๒ ด้าน คือ การพื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร และการจัดการหนี้ของเกษตรกร ซึ่งการนำความรู้เรื่องกฎหมายใหม่มาเผยแพร่ให้ประชาชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทราบโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การจำนองการขายฝากที่ดินการเช่าชื้อ และประกอบกับความตั้งใจที่ทุกท่านได้เข้า มาร่วมโครงการนี้จะทำให้ทุกท่านได้รับความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและหน่วยงานที่ท่านสังกัดต่อไปในอนาคตและจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

ด้านนายกอบชัย พลเสน ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ ทางกองทุนฯ และสภาทนายความ ต้องการนำความรู้เรื่องกฎหมายใหม่ๆ มาเผยแพร่ให้กับประชาชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับทราบโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การจำนอง การขายฝากที่ดิน และการเช่าชื้อ เป็นต้น ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมี ๕๙๕ องค์กร สมาชิก ๑๒๙ รายและขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรจำนวน ๙,๔๔๐ ราย ได้รับการช่วยเหลือการจัดการหนี้แล้วจำนวน 1,๙๓๓ ราย ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากรอรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สิน มีหลายรายถูกสถาบันการเงินฟ้องดำเนินคดี และบังคับคดีขายทอดตลาด

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมาย ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงการนี้ โดยมีทีมสภาทนายความและผู้แทนธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ๒๐๐ คน