สพร.2 สุพรรณบุรี “พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี”

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.)ร่วมกับ บริษัทนิปปอนเพนต์(ประเทศไทย)จำกัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนสาขางานตัวถังและสีรถยนต์

ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยมี นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นายสถาพร โฉมศิริ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานและนายอาคม คุ้มหมู่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ คน วิทยากรจาก บริษัทนิปปอนเพนต์(ประเทศไทย)จำกัด ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี