โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ยกผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบดูแลนักเรียน ส่งผลคุณภาพผู้เรียนสู่ระดับสากล

นายราชันย์  ทิพเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (World Class Standard School) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบนโยบายความชัดเจน และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ตัวนักเรียนมาโดยตลอด นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการการบริหารจัดการตามกลยุทธ์กุญแจ 7 ดอก ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน

โดยเน้นความเข้มแข็ง พร้อมศักยภาพครูที่ปรึกษาในการใช้ห้องเรียนเป็นฐาน นำการเยี่ยมบ้านเป็นการขับเคลื่อน แก้ปัญหาการขาดเรียนนาน การออกกลางคัน ติดตามผลการเรียน พฤติกรรม สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุกประเภทที่สร้างชื่อเสียง ทั้งนักกีฬา นักดนตรี นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการต่างๆ นักเรียนจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณครูที่ปรึกษาในการประชุมร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองก่อนสอบปลายภาคในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ผลจากการใช้ระบบดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนที่ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนว นักเรียนประสบผลสำเร็จทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ดนตรี กีฬา เป็นจำนวนมากทั้งระดับภายในพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่นรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จำนวน 118 รายการ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วงดนตรีสากลของจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะเลิศการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมในโครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก จากคู่แข่งขันกว่า 7000 ทีมทั่วประเทศ โดย นายปรเมษ สวนจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ผลงาน “เสื่อแมลงพลิกคว่ำ (BUG MAT)” ได้รับการทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจักรยาน BMX นานาชาติ รายการ “SAT Thailand BMX Internation 2019” จาก 10 ประเทศ ได้แก่ เด็กชายศรัณย์วิทย์ รัศมี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เด็กชายพีรดนย์   เทศนา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562   รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตบอลชาย  การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562  และเป็นตัวแทนการแข่งขันของระดับภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562  นางสาวผุสชา ทิพเนตร บุคลากรได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษายุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2562 ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี  นายปิติภูมิ น้ำแก้ว ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2019 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม