เหล่ากาชาดภาค 2 จัดประชุม ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ระหว่างจังหวัด ที่สุพรรณบุรี

วันนี้(24 ก.ย.62) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภา กาชาดไทย กล่าวขณะเป็นประธานเปิด การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 3 / 2562 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  ว่า

การประชุมในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่เหล่ากาชาดจังหวัดในภาคได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการดำเนินกิจการของแต่ละจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ให้แก่กันการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารจากส่วนกลางได้มาชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดให้ทราบ ซึ่งงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจ อุทิศตนด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ รวมทั้งมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ และประการสำคัญงานของเหล่ากาชาดจังหวัดจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ด้วยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ด้าน นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้กล่าวว่า การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ได้จัดให้มีขึ้น เป็นประจำทุก 4 เดือน โดยแต่ละจังหวัด จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด

ได้แก่ ด้านการรับสมัคร สมาชิก/ ด้านการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน / ด้านบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัยของแต่ละจังหวัด และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ โดยได้ออกเยี่ยม และให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามหัวหน้าส่วนราชการ และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวให้การต้อนรับ