นครปฐม จัดโครงการทอดผ้าป่าปันสุขเพื่อผู้เปราะบางและยากไร้ในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าปันสุขเพื่อผู้เปราะบางและยากไร้ โดยมูลนิธิปันสุข จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ คนจน และคนไร้ที่พึ่ง อีกทั้งเติมเต็มช่องว่างให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ได้รับการดูแลอย่างดีและใกล้ชิดมากขึ้น
มูลนิธิปันสุข เป็นมูลนิธิของคนนครปฐมเพื่อคนนครปฐม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคน ชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานงานสาธารณประโยชน์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น และเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เข้าไปทำงานทั้งในเชิงการพัฒนาและการสงเคราะห์ โดยทำงานร่วมกับกาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สภาองค์กรชุมชน สมัชชาสุขภาพจังหวัด วัด และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

สำหรับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าปันสุข เป็นกิจกรรมระดมทุนประจำปี ที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสงเคราะห์ด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาอเนกประสงค์ ประมาณ 1,000 รายจากทุกอำเภอ โดยมูลนิธิได้นำเงินที่ได้จากผ้าป่า และเงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลตลอดทั้งปีไปใช้การจัดกิจกรรมคาราวานปันสุข ส่วนการค้นหาผู้เปราะบาง ยากลำบาก และการให้ความสงเคราะห์เบื้องต้นในแต่ละพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประสานงานหรือตัวแทนพลเมืองอาสาประจำอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เปราะบาง และผู้ยากไร้ได้รับการดูแลอย่างดีเป็นอย่างดี

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว