สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการเกษตร Young Smart Farmer

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการเกษตรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2563

นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดสุพรรณบุรี
จากแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร  ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระดับฐานราก ด้วยการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้”

สำหรับหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป และสำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อและนามสกุล

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-555-455