สุพรรณบุรีประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

ที่เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศประเภทประเภทเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการได้แก่ นายอดิเรก ดวงจันทร์ อำเภอหนองหญ้าไซ   รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด  7,000.-บาท / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ นางสาวขวัญ เอี่ยมศรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 5,000.-  พันบาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวรัตนา   แจ่มแจ้ง อำเภอเดิมบางนางบวช รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 3,000.- พันบาท /รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  นายพิพัฒน์ เกิดสมนึก  และนางสาวเมธิณี. เพ็ญสว่าง อำเภอดอนเจดีย์ รับเงินรางวัล ๆ ละ1,500 บาท

ขณะที่ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศประเภทผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นางกัญจน์ณัฎฐ์ เล่ากอที อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด  7,000.-บาท / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ นางลัดดา ภูฆัง อำเภอหนองหญ้าไซ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 5,000.-  พันบาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเชี่ยวชาญ  ทวนเงิน อำเภอศรีประจันต์ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 3,000.- พันบาท /รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสุเทพ ทองธรรมชาติ อำเภอบางปลาม้า และ นางสายหยุด อินทร์นอก อำเภอด่านช้างและนักร้องรับเชิญ รังษี  เสรีชัย/ นุ๊ก เพชรมณี ศรีสุพรรณ