วัดไร่ขิง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นที่ ๒

วัดไร่ขิง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร "พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕" รุ่นที่ ๒
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดไร่ขิงพระอารมหลวง จังหวัดนครปฐม พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นที่ ๒ ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหคม ๒๕๖๓ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม และพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

วัดไร่ขิง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา หลักสูตร "พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕" รุ่นที่ ๒

ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน ปัญหาข่าวปลอม (fake new) ก่อให้เกิดปัญหาความชัดแย้งขึ้นในครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคมอย่างมากมาย ทำให้เยาวชนและประชาชนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เบี่ยงเบนไปจากครรลองคลองธรรม ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการบริโภคความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ขาดโยนิโสมนสิการในการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบกับการที่พระสงฆ์ยังขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ร่วมถึงการสื่อสารสังคม เฝ้าระวังและป้องกันการใช้สื่อชวนเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง แตกแยกของสังคม หรือ ก่อให้เกิดประทุษวาจาที่ใช้ศาสนาเป็น เงื่อนไข คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาพระสงฆ์ เป็นผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในเชิงพื้นที่ โดยดำรงตนตามพุทโธบาย ๒ ข้อที่ทรงประทานไว้เพื่อส่งสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา คือ อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายกัน ผู้เผยแผ่คำสอนจะต้องไม่ โจมตีใคร อนูปฆาโต ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการสร้างเดือดร้อนให้ใคร ตาม แนวคิด “สร้างสื่อสันติ ลดอคติทางศาสนา” โดยมอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม มีพระมหาบุญเลิศ อินทปญโญ, รศ.ดร. รองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าทีมงานขับเคลื่อนกิกรรมสนองนโยบายดังกล่าว

โครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/ง๕๖๒ ซึ่งรับผิดชอบโดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลาง ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูต “พระสฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้เป็นพระสงฆ์ผู้นำนักสื่อสารสร้างสันติแก่สังคมขับเคลื่อนสร้งความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์มีความรู้ มีทักษะเชิงกระบวนการถ่ายทอดเป็นผู้นำขับเคลื่อนศีล ๕ สู่การป้องกันภัยร้ายจากข่าวปลอม (fake new) และข่าวชวนเชื่อทางศาสนา อันเนื่องมาจากการละเมิดศีลข้อมุสาวาท

๓) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องปรามสื่อชวนเชื่อทางศาสนาที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง แตกแยกหรือ ก่อให้เกิดประทุษวาจาที่ใช้ศาสนาเป็นเงื่อนไข

การอบมหลักสูตรดังกล่ว มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพระสงฆ์ผู้แทนจาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ กว่า ๗๐๐ รูป ภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมเป็นกำลังขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้พระพุทธศาสนาสืบไป เมื่อสิ้นสุดการบรม/ พระสฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕/ จะมีภารกิจ ๔ ประการ ประกอบด้วย
๑) เป็นผู้ประสานงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในพื้นที่
๒) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศีล ๕ แก่ประชาชนในพื้นที่
๓) เป็นผู้พัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในพื้นที่
๔) เป็นผู้สร้างพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุข

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยการนำของพระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่วนกลางร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

อนึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคระห์และสนับสนุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการจากทั่วประทศที่คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ และยิ่งกว่านั้นได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ภัตตาหาร และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรมครั้งนี้ทุกประการ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นายณรง ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรมทางเทคโนโลยี (TCSD) คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ หัวหน้าทีมศูนย์ข่าว “ชัวร์ก่อนแชร์” และทีมวิทยากรเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้