จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำแผนบูรณาการไปดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุจำนวน 58 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 53 คน และมีผู้เสียชีวิต 11 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 88 สาเหตุจากขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ซึ่งในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดจุดตรวจหลัก จุดบริการ โซนนิ่งการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับผู้ประกอบการ ให้ทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ในเรื่องของกฎจราจร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการบริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 รวมถึงการดูแลสภาพผิวทาง การติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ การเฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟ ตลอดจนจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย