SP-Net สุพรรณบุรี เปิดเวทีเสวนา โมเดลการพัฒนาชุมชนกับสภาองค์กรชุมชนตำบล

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  ประเด็น  “โมเดลการพัฒนาชุมชนกับสภาองค์กรชุมชนตำบล”  ใน หัวข้อ – เปิดประสบการณ์ของการใช้เวทีการประชุมของสภาองค์กรชุมชนตำบล  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่  เช่น ผู้เดือดร้อนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะ บุรุก/เช่าที่ดิน ที่ดินเอกชน กลุ่มบ้านเช่า การซ่อมแซมบ้าน บ้านสำหรับครอบครัวยากจน ที่ดินทำกิน และการใช้ที่ดิน

– สื่อสารความเข้าใจ “สร้างความรู้สึก“เป็นเจ้าของ” และ “มีส่วนร่วม” ของชุมชน ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินการ ที่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ มนุษย์/คน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

– กลไกการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มีดัชนีความสุข รายได้ที่มั่นคง

โดยการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน สนับสนุนการสร้างอาชีพ การแปรรูปสินค้าชุมชน ร่วมพัฒนาการใช้พื้นที่ให้มีรายได้ กลุ่มออมทรัพย์ ขอสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการปลูกสร้างบ้าน กองทุนช่วยเหลือเรื่องที่ชุมชนเดือดร้อน ได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงแรงสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น

– ร่วมสร้างโมเดลการพัฒนาสู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง โดยชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ กำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย นายอนุศักดิ์  คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา และ มีผู้ร่วมสนทนา ผ่านระบบ Zoom Meeting ประกอบด้วย

  1. อ.วิภาศศิ ช้างทอง : ขบวนองค์กรชุมชน สุพรรณบุรี
  2. นายพิทักษ์ พุทธจักรศรี : รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3. นางสร้อยวสันต์ ปริยัติฆรพันธ์ : ประธานโครงการบ้านมั่นคงสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
  4. นางธนสร ทองฉ่ำ : คณะกรรมการกองทุน ประธานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมือง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live_videos/

https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/posts/5089822677697767