สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา “มุมมองสุพรรณบุรีโมเดลด้านการท่องเที่ยว”

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยในวันที่ 14  มกราคม 2565  ประเด็น เปิดมุมมองการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุพรรณบุรี  มุ่งสู่ mini MICE City ที่ผนวกเข้ากับความเป็น   เมืองอาหารปลอดภัย เมืองดนตรี เมืองสมุนไพร  เมืองสุขภาพ และเมืองกีฬา

– การรวมเครือข่ายสร้างชุมชน บริหารโดยชุมชน เพื่อชุมชน

– สะท้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สมุนไพรและของฝาก

– กลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เปิดใจรับฟัง สื่อสารที่ดี และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

– การมีภาวะผู้นำและต่อยอดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญของชุมชนเข้มแข็ง

– หัวใจของคนในชุมชนคือ ความซื่อสัตย์ จัดการต้นทุนทางสังคม กำหนดธรรมนูญชุมชน นำไปสู่ผลประชนร่วมกัน

ดำเนินรายการ โดย นายกิติ จารุอารยนันท์ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค

และผู้ร่วมสนทนา ประกอบด้วย

  1. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา
  2. คุณสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ : บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
  3. คุณอภิรดี อามาตย์ทัศน์ : เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
  4. คุณอธิชา สนสารี : ประธานวิสาหกิจบ้านวังโหรา
  5. นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข : ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
  6. นายกิจอุดม เสือเจริญ : สมาชิกเทศบาล ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต : https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/live/

https://www.facebook.com/SP.Net.Foundation/posts/4577231038956936

เฉลียว  อินยิ้ม สวท.สุพรรณบุรี รายงาน