จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกจากสถานการณ์จำลอง ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียน แกนนำในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนครปฐมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนสถานศึกษา ครูนักเรียน และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำสามารถ นำความรู้ประสบการณ์ นำไป ขยายผลสำหรับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์จำลองด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ การฝึกจากสถานการณ์จำลอง ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับครู และนักเรียน

แกนนำในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะดำเนินการในระยะที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ครู และนักเรียนแกนนำ จำนวน 400 คน จากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จำนวน 42 แห่ง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเพิ่มโอกาสรอดชีวิตด้วย CPR โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลนครปฐม

ฐานที่ 2 การป้องภัยจากยาเสพติด วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ฐานที่ 3 การขับขี่อย่างปลอดภัย วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และฐานที่ 4 การป้องกันตนเองจากการละเมิดและภัยคุกคามทางเพศ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว