อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการจัดการนานาชาติซิดนีย์ International College of Management Sydney -ICMS ณ วิทยาเขตแมนลี

วันที่ 31 พฤษภาคม .. 2566 นครซิดนีย์ มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลียรองศาตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย, กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการจัดการนานาชาติซิดนีย์ International College of Management Sydney -ICMS วิทยาเขตแมนลี โดยมีนายโรวัน คอร์ทนี โอ คอนเนอร์ อธิการบดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารของ ICMS ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ และการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อให้นักศึกษาของ มทร. รัตนโกสินทร์ สามารถเข้าร่วมโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งแบบได้ปริญญาตรีใบที่สอง และแบบการเทียบโอนหน่วยกิต สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การเจรจาการทำบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR