สพป.สพ.2 จัดครูติวเตอร์พิชิต O-NET เตรียมความพร้อมก่อนสอบให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 132 โรงเรียน

ดร.สุภาวดี  มิสุนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)  เปิดเผยว่า  ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ได้แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Ordinary  National  Educational  Test  หรือ “O-NET” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน  ดังนี้  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ  ซึ่ง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 132 โรงเรียน  โดยจัดกิจกรรม “สุพรรณ 2  ร่วมใจ  Kids  พิชิต O- NET” เพื่อสอนติวให้กับนักเรียนทางระบบออนไลน์พร้อมกันทุกวัน  ซึ่งตนได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ทำการค้นหาคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  อังกฤษ  และภาษาไทย ที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นครูติวเตอร์สอนนักเรียนทาง Google  Meet ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.

          ดร.สุภาวดี  มิสุนา  กล่าวเพิ่ม  การสอนติวออนไลน์ครั้งนี้  สามารถช่วยลดช่องว่างช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่มีครูผู้สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกได้เป็นอย่างดี  ซึ่งตนเองได้ให้นโยบายกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกัน  ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่ทิ้งโรงเรียนนาดเล็กหรือโรงเรียนที่ไม่พร้อมไว้ข้างหลังอย่างเด็ดขาด  ส่วนผลการทดสอบระดับชาติจะออกมาอย่างไรตนไม่ได้กังวลแต่ประการใด  ในเบื้องต้นการจัดกิจกรรม “สุพรรณ 2 ร่วมใจ Kids  พิชิต O- NET”ได้สร้างกระแสให้ทุกโรงเรียนในสังกัด  มีความตื่นตัวมากขึ้น  มียอดนักเรียนสมัครสอบ O- NET ในครั้งนี้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญ คือ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ข้อมูลเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศที่ไปพัฒนา  เพื่อขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

           ด้านนางจุฑามาส  คล้ายสุบรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  ตนและคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์(O- NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พักค้างแรมที่โรงเรียน  2 วัน 1 คืน

โดยใช้ครูผู้สอนตรงกับวิชาเอกทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประมาณ  20 คน ถือเป็นการติวเข้มส่งท้ายก่อนถึงวันสอบจริง 2 วัน  มั่นใจว่าการจัดค่ายวิชาการของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรในครั้งนี้  จะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ O- NET ให้สูงขึ้นกว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา