มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสามพราน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นชุมชนริมน้ำ.หมู่ที่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพรา ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอัคคีภัยเทศบาลเมืองสามพราน (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

           นายนพดล คำนึงเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัยเมื่อวันที่.14 พฤษภาคม.2567 เวลาประมาณ.14.30 น. เป็นชุมชน ริมน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 24 หลัง บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 11 หลัง และได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 13 หลัง จึงได้ขอรับความอนุเคราะห์ถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยในครั้งนี้

             โอกาสนี้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางวรณัน สวนทอง นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง (เป็นเจ้าของ) จำนวน 7 ราย ๆ ละ 10,000 บาท บ้านเสียหายบางส่วน จำนวน  4 ราย ๆ ละ 5,000 บาท และบ้านเช่าเสียหาย จำนวน  13 ราย ๆ ละ 3,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรปฐม ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

               สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลา 58 ปี ดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงห่วงใยผู้ประสบสาธารณภัย และทรงรับสั่งให้นำการช่วยเหลือ ส่งกลับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

                                                       

…………………………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว