สุพรรณบุรี เตรียม Kick off ประกวด ถนนสะอาด เกาะกลางสวย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการประกวด “ถนนสะอาด เกาะกลางสวย” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการให้ถนและเกาะกลางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณถนน เกาะกลาง ทางเท้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีพื้นที่ที่เข้ารับการประกวดโครงการฯ คือ 1.ทางสายหลัก ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง ๒ กม. (เกาะยก) ๒ ทางสายรอง ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง ๔ กม. (ถนนไม่มีเกาะ). โดยแบ่งเป็นหัวข้อการให้คะแนน คือ ความสะอาดผิวจราจร /ความสะอาดเกาะกลางและร่องกลาง /ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายทางที่ประกวด /ความสวยงามและภูมิทัศน์สองข้างทางที่ประกวด /ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ความพึงพอใจของผู้นำท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ละอำเภอเป็นผู้ให้คะแนน

 

ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เตรียม Kick off ประกวด ถนนสะอาด เกาะกลางสวย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 0๖.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ณ ลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนาย วราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็น

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ