รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  ป้อมปราณี  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่  26 – 27  ธันวาคม  2565   สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา (Grad 2) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล  เลขานุการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Standard Operating Procedures of Ethical Research Involving Human Subjects: SOPs) เนื่องจากมีการแต่งตั้งอนุกรรมการสมทบและผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  โอทกานนท์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง และชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งที่ดีมากให้กับมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจด้วยความเห็นใจ เข้าใจกรรมการทุกท่าน ที่ต้องปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาเยอะมาก และเหนื่อยมาก

ในส่วนของการอบรมการจัดการเอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Google Document การเขียนข้อเสนอแนะบนเอกสารดิจิทัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์  ศรัทธาพุทธ และการสแกนเอกสารด้วย Application MS-Lens ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ทั้ง iOS และ Android โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา  ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย   ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ  คำหอม  ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัยรองประธานอนุกรรมการ พร้อมทั้งอนุกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ์  รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงลาวัลย์  ศรัทธาพุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ  เจริญพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชนาธิป  ชินะนาวิน นางสาวชุติกาญจน์  ศรีณัฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์  ฤทธิบุญไชย นอกจากนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร  อาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภา  ยืนยาวรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  บุญมาโฮม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว  รุ่งเจริญเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการสมทบ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร  ตันณีกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์