โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร CDCU)

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 มอบหมายให้นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนเปิดและปิดการอบรมหลักสูตรผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือทีม CDCU   ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งมี นางดรุณี โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม Project manager (PM)  ด้านระบาดวิทยา ของเขตสุขภาพที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน


การอบรมครั้งนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ .. ๒๕๕๘  ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ มีนาคม .. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีการกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ   และทันต่อสถานการณ์ของโรคระบาด หรือโรคติดต่ออันตรายต่าง ทั้งนี้  ตามหมวด มาตรา ๓๖ ระบุว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอำเภออย่างน้อยหนึ่งหน่วย เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด โดยหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ .. ๒๕๕๙ กำหนดว่า ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือทีม Communicable disease control unit : CDCU ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยา หรือการเฝ้าระวัง การป้องกัน  หรือการควบคุมโรคติดต่อที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือที่กรมควบคุมโรครับรอง

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน  เพราะจะเพิ่มศักยภาพของบุคลกรสาธารณสุขให้พร้อมจะช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค   ช่วยระงับ ยับยั้ง ป้องกันการระบาดให้ทันท่วงทีให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความปลอดภัย และสร้างบุคลากรและทีมที่เข้มแข็ง เพื่อเตรียมพร้อมวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า 

การอบรมหลักสูตรผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือทีม CDCU  จัดขึ้นที่โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 2 รุ่น ละ  90 คน

  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 เป็นบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  และราชบุรี

  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 เป็นบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัดสมุทรสาคร   สมุทรสงคราม  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

การจัดอบรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินการด้านระบาดวิทยาเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร