เกษตรสุพรรณบุรี ส่งเสริม การทำนาด้วย “เทคโนโลยี 4 ป. + 1 IPM”

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยถึงการส่งเสริมชาวนาทำนาด้วย “เทคโนโลยี 4 ป. + 1 IPM” ว่า คือการนำ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อน ภายใต้แนวคิด “ทำนาลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) โดยส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาในที่ราบลุ่มภาคกลาง ผ่านเทคนิค 4 ป. และ 1 IPM ดังนี้

ป 1 คือ “ปรับหน้าดิน” การปรับที่นาด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Land Leveling : LLL) ให้มีความราบเรียบ สม่ำเสมอทั่วแปลงนา ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการให้น้ำ ปุ๋ย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป 2 คือ “เปียกสลับแห้ง” การให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง โดยฝังท่อตรวจระดับน้ำในแปลงนาที่ปรับระดับแล้ว เพื่อเกษตรกรสามารถตรวจสอบว่าความชื้นในดินยังมีเพียงพอ โดยไม่จำเป็นต้องขังน้ำในนาตลอดเวลา

ป 3 คือ “ปุ๋ยวิเคราะห์” การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรวิเคราะห์ค่าความสมบูรณ์ของดิน เพื่อให้ปุ๋ยตามความจำเป็นของพืช ซึ่งจะช่วยให้ลดการใช้ปุ๋ย มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ป 4 คือ “แปรสภาพฟาง ตอซัง” การแปรสภาพฟางข้าว ปลอดการเผาสู่การไถกลบหรือส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ยังช่วยลดหมอกควัน หรือภาวะโลกร้อนจากการเผา

IPM คือ การใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน) เพื่อพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืช รวมถึงจัดทำแปลงสำรวจเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชก่อนดำเนินการป้องกันกำจัด