อบต.สนามชัย ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย งานลอยกระทง ณ โบราณสถานวัดสนามชัย

นายวศิน  เจริญสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เที่ยวงานลอยกระทง สักการะองค์โบราณ ชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น ณ โบราณสถานวัดสนามชัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรักษาไว้ ซึ่งศิลปะ ประเพณีแลละวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในการสืบสานประเพณีของไทย มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลอง

ทั้งนี้ มีการสาธิตการทำขนมไทย การประดิษฐ์กระทงสวรรค์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น พร้อมชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสนามชัยและพื้นที่ใกล้เคียง

จึงขอเชิญ ร่วมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด เที่ยวงานลอยกระทง สักการะองค์โบราณ ชมผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ชิมอาหารพื้นถิ่น ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ โบราณสถานวัดสนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี