สุพรรณบุรี เตรียมจัดงาน มหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม SUPHANBURI INDUBRAZIL SHOW 2023 การประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล บราวน์บราซิล และ แพะ ครั้งที่ 18 ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

นายวิทยา  บุญยพัชรินทร์  ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี หากไม่ประสบกับสถานการณ์โควิด 19 จะเป็นปี 20  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดงานเพื่อให้ความรู้ทางด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมการเกษตร – อุตสาหกรรม ประจำปี 2566 SUPHANBURI INDUBRAZIL SHOW 2023  ครั้งที่ 18 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา  09.00 น. ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ชิงถ้วยเกียรติยศ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์โคและแพะ และระบบการเลี้ยง รวมถึงการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพทางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์สัตว์ การพัฒนาการเลี้ยง รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ว่า “สุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพดีสังคมมีสุข” และประเด็นการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการให้คำแนะนำการเลี้ยงวัว /แพะ /จำหน่ายอุปกรณ์/เครื่องแต่งตัววัวและแพะ ตลอดจนไม้ดอกไม่ประดับ โดยเปิดให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายฟรีกว่า 200 บูธ พร้อมชมการโชว์นกแก้วสวยงาม นกบินอิสระ ที่สวยงามอีกด้วย