นิเทศศาสตร์ มรน. คว้ารางวัลประกวดหนังสั้น จาก 200 กว่าทีมทั่วประเทศ

ทิพยประกันชีวิต จัดโครงการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Film Contest 2023 ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมู่เรียนที่ 63/99 เข้าร่วมโครงการประกวดดังกล่าว

อาจารย์วินัย บุญคง อาจารย์ผู้ควบคุมกล่าวว่า “ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประกวดหนังสั้น TIPlife Short Film Contest 2023 ณ โรงภาพยนตร์ SFX เซ็นทรัลพระราม 9 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมู่เรียนที่ 63/99 ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จากจำนวนกว่า 200 ทีม โดยได้รับรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท

นักศึกษาหมู่เรียน 63/99 ที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย

ผู้กำกับ ได้แก่ นางสาวจิราพรรณ พันธุ์พงษ์

ผู้กำกับเสียง ได้แก่ นางสาวมานิตา ใยสามเสน

ฝ่ายควบคุมระบบเสียง ได้แก่ นางสาวญาณีกร เสาสีสวัสดิ์, นายสิฐวัสส์ พาณิชยกิจกุล และนางสาวฐิตาภา แซ่ลี้

ฝ่ายตัดต่อ ได้แก่ นายพรภวิษข์ อัสโม และนายรุ่งเกียรติ เจริญสมบัติ

ผู้กำกับภาพ ได้แก่ นางสาวพุทธรักษา รอดภัย

ฝ่ายจัดหานักแสดง ได้แก่ นางสาวทักษิณา สุวรรณเพชร

ฝ่ายการเงิน ได้แก่ นางสาวอารียา รุ่งโรจน์

ช่างภาพ ได้แก่ นายภวัสดา อัศวภาดา และนางสาวกาญชณาภัทร เปียปาน

ฝ่ายจัดชุดและจัดหาของมาประกอบฉาก ได้แก่ นางธนพร สระทองหน และนายอัษฎา สุภาพงษ์

ฝ่ายสวัสดิการ ได้แก่ นางสาวพรรรณพัชนันท์ มิ่งขวัญ และนางสาวจริยา เล็กชิน

ช่างแต่งหน้า ได้แก่ นายธนดล ช่วยชู และนายทนบดี ไทยโสภา

ฝ่ายจัดแสง ได้แก่ นางสาวฐิฌามาศ ดาวอร่าม

หัวหน้าฝ่ายเอกสาร ได้แก่ นางสาวณหทัย สีสองห้อง

ฝ่ายเอกสาร/เจ้าหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ นางสาว ลลิตา ติวะกิจ, นางสาววรรณวิสา เทพณรงค์, นางสาวชลวรรณ ชาวเกวียน, นางสาววิมลลักษณ์ ชัยเลิศ, นายชนาธิป อบมาสุ่ย และนายวุฒินันท์ ช่วงโชติ

ฝ่ายจัดการสถานที่ ได้แก่ นางสาวชไมพร ศรีสะอาด และนางสาวศุภมาส สระทองห้อย

ผู้ประสานงาน ได้แก่ นางสาวมิรันตี กล่ำรัตน์

นักแสดง ได้แก่ นายสุทิวัส ขยันการ

ขอขอบคุณทิพยประกันภัย ที่เปิดเวทีให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานการประกวดครั้งนี้ด้วย