จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร นายประทีป การมิตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

และจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็ก   ที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2566 เพิ่มเติม จากงบประมาณที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรให้ อีก จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 19,500 บาท

  โดยนายสริห์  หอมหวล พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท  ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒  เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี ๒๕๓๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี และได้ดำเนินกิจกรรมหาเงินสมทบเข้ากองทุนฯ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕37 ขณะนี้          มียอดเงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๑,054,373.48 บาท

ในปีนี้ เนื่องในวโรกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน  ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง เหล่าพสกนิกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงพร้อมใจกัน   จัดกิจกรรมการกุศลทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจน      ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสมทบกองทุนผ้าป่า ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 90,983.- บาท (..เก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน.)