สุพรรณบุรี เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบบันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการรายงาน ผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ MIS”

วันนี้(12 มิ.ย.67) เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบบันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการรายงาน            ผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ MIS”  

พร้อมกล่าวว่า จะเห็นได้ว่าปัจจุบันระบบสารสนเทศมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ           การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและ มีบทบาทที่สำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปฏิรูปกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการเสียใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความเข้าใจถึงวิธีใช้งานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

ด้านนายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะความชำนาญ          ในการบันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการรายงานผลการดำเนินการ ด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ MIS ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย  และเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถบันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ MIS ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี            มีการบูรณาการจัดเก็บ บันทึก และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบ

 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 42 คน