เกษตรสุพรรณบุรี ติดตามโครงการ Agri – Map พื้นที่อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรอำเภออู่ทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ติดตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยปี 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการในพื้นที่อำเภออู่ทอง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 20 ราย พื้นที่ 40 ไร่ ดำเนินการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเมื่อเดือนมกราคม 2567 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ไม่เหมาะสม (S3 / N) ได้แก่ ข้าว , อ้อย เป็นพืชผสมผสาน อีกทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 – 4 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืน

จากนั้น ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ นายสมพงษ์ ปางรัศมี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนจากข้าว ( N) เป็นพืชผสมผสาน ที่เป็นที่ต้องการของตลาด