เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมเป็นพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาซื้อขาย “โครงการปลูกข้าวลดโลกร้อน NTA”

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาซื้อขาย “โครงการปลูกข้าวลดโลกร้อน NTA” โดยบริษัท นิปปอน ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด หรือ NTA ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์

ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG) รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลกลับคืนสู่มนุษย์ดังเช่นปัจจุบัน

การยับยั้ง และบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ทาง บริษัท นิปปอน ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึงอยากมีส่วนร่วมที่จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนนี้ได้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยก็ตาม ดั้งนั้นเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ “โครงการปลูกข้าวลดโลกร้อน NTA”

ณ ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนนาแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกข้าวลดโลกร้อน ปลูกด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ที่จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทน อันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะปลูกเป็นข้าวสารพันธุ์หอมปทุม จำนวน 1 ไร่ 1 ปี โดยมีข้อตกลงให้ทาง ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนนาแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการในการปลูกและดูแลแปลงนาข้าวนี้ให้กับทาง NTA ซึ่งในบางช่วงเวลาอาจมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องของทาง NTA เดินทางมาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวแห่งนี้ เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวลดโลกร้อน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการทำนาข้าวลดโลกร้อนกับทางศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนนาแปลงใหญ่ฯ

ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของทางบริษัทและกลุ่มนาแปลงใหญ่ฯ ที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน ทำนารักษ์โลก และเป็นการผลิตข้าว ปลูกข้าวลดโลกร้อน และขยายผลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานสู่การเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป