เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร ฯ ” ณ สจล. อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์และใช้ประโยชน์จากข้าวไร่พื้นเมืองในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี”

จัดโดยคณาจารย์และทีมงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม