สุพรรณบุรี เปิดโครงการ “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

วันนี้(21 มิ.ย.67) เวลา 15.00 น. ที่ ตลาดสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายดรณ์ สมิตะเกษตริน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอัคคีภัยและความปลอดภัยทางถนน โครงการ  “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนน มีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น และการเกิดในแต่ละครั้งได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ของภาครัฐและประชาชน ซึ่งตลาดสวนแตงเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (ถนนมาลัยแมน) เป็นถนนสายหลักในการขนส่งน้ำมันดิบและเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร โดยในตอนเช้าและตอนเย็น จะเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางถนน  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง การเผชิญเหตุสาธารณภัยที่ผ่านมา ได้นำระบบการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสุพรรณบุรีมาใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์

ด้านนายเอกภพ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกฯ ตามโครงการ “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาภัยพิบัติและ ๗ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชนภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และภาคสื่อมวลชน ร่วมกันเรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ช่วยสร้างความมั่นคงอย่างปลอดภัยให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติผ่านกลไกจิตอาสาภัยพิบัติมุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย ป้องกันภัยได้ทุกรูปแบบทุกประเภทภัยอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.โครงการสุพรรณบุรี) ร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการฝึก จำนวน ๔๕ หน่วยงาน มีผู้ร่วมเข้าฝึก ๒๕๐ คน