ศูนย์คุณธรรม มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

ศูนย์คุณธรรม มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลอากาศโทกิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 12 (6/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนหลักการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กล่าวว่า การทำงานในประเด็นคุณธรรมเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในทัศนะโดยทั่วไปเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา แต่หากมีพันธมิตรและเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนที่ดี ร่วมเชื่อมร้อยประสานกัน ความสำเร็จนั้นก็จะอยู่ไม่ไกล

กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ข่าว/ภาพ