รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดโครงการ กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ เปิดโครงการ กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564 “รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตแรงงานไทย พร้อมมอบนโยบายโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564

“รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า” กสร. “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน เข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิต ซึ่งมีหน่วยงานฝึกอบรมสมัครเข้าร่วมเคมเปญจำนวน 207 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 70 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคราชการ จำนวน 137 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมากขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับการนิคมแห่งประเทศไทยในการผลักดันให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ภายในการนิคมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทํางานด้วยตนเอง อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ พร้อมมอบนโยบายโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ณ บริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย กล่าวว่า ขอชื่นชมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยของจังหวัด ในการมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้าง และสภาพแวดล้อมในการทํางานของตนเอง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ เพื่อให้สถานประกอบกิจการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน อันจะส่งผลดีให้เกิดการยอมรับ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเกิดความร่วมมือกันภายในสถานประกอบกิจการ จนสามารถพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล หรือที่รู้จักกัน ในชื่อ “มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)”

การจัดกิจกรรมวันนี้นอกจากจัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีการสาธิตการอพยพหนีไฟในอาคารสูง และการแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งภาคีเครือข่ายแรงงาน ผู้เข้ารับการอบรมและผู้แทนจากสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน รวม 300 คน โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานจากบริษัท เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยฝึกอบรมรวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนสรรพกำลังและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงานทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย