คณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระราชูปถัมภ์ สวปอ.มส.(SML) รุ่นที่ 3 เยี่ยมชมกิจการ ทสภ.

วันที่ 5 ..65 เวลา 09.00 . นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รญว. ให้การต้อนรับ พลเอกสงคราม  ขุมทอง อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่สิงโตและคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.(SML) รุ่นที่ เยี่ยมชมกิจการ ทสภ. โดยมีนายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รญศ. ร่วมให้การต้อนรับและเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ รญว.ได้ให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (SAT 1) ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ. ก่อนนำคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) และพื้นที่ภายในอาคาร SAT-1 ด้วย

ทั้งนี้ตลอดการเยี่ยมชมกิจการมีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจ ATK และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชม เว้นระยะห่างในการยืน การเดิน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเยี่ยมชม