สสจ.สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขก้าวสู่ยุคทันสมัย

วันนี้(24ส.ค.65)  ที่ ชีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขก้าวสู่ยุคทันสมัยและสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมกล่าวว่า ตนให้ความสำคัญการบริหารจัดการภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กร ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยวัฒนธรรมองค์กรนั้นมักจะแฝงอยู่ในตัวบุคคลหรือกลุ่มคน และมักจะปรับเปลี่ยนไปตามบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ องค์กรต้องอาศัยกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมกับพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนารายบุคคล การวิเคราะห์บุคคล โดยศึกษาพื้นฐานความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน จุดเข็งจุดอ่อนของบุคคล และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนยุทธศาสตร์กระทรวงและประเทศ มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ว่า ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น 1 ใน ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน การพัฒนาและการจัดการด้านกำลังคนก็ถือเป็นงานที่ยากที่สุด แต่ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพราะเป้าหมายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จด้านสุขภาพ ซึ่งการจะสร้างคนที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องมามองที่พื้นฐานความต้องการของบุคลากร ทั้งปัจจัยพื้นฐาน ความสุขในการทำงานเป็นต้น กล่าวได้ว่าต้องให้อาหารใจ กับบุคลากรให้อิ่ม ให้มีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม และเนื่องจากระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กร ลดขนาด เพิ่มหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงมุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็วให้ความสำคัญในการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อความอยู่รอด และมีภูมิคุ้มกันอย่างมั่นคง
บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะในตัวบุคลากรนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กร ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ นอกจากเพื่อพัฒนาแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ แล้วยังเป็นก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะที่สอดคล้องต่อบทบาทและภารกิจขององค์กร
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยเกษียณ ด้วยดี 5 ด้าน สุขภาพ  /สังคม/ที่อยู่อาศัย/การใช้เวลาว่าง/ เงินดี/โดยนพ.ปญา  ทรรทรานนท์ จาก รพ.มะเร็งชลบุรีวิชาการและประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองการสาธารณสุขยุคใหม่ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เกี่ยวข้อง วิทยากร และผู้จัดการประชุม รวมทั้งสิ้น 300 คน