สุพรรณบุรี เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกเขต ฯ ๗ “น้องเหน่อเกมส์”

วันนี้(23 ส.ค.65)  สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ  พงษ์ไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ รอบคัดเลือกเขตการศึกษาที่ ๗ “น้องเหน่อเกมส์” เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเขต ๗ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่๔๒  “เทียนนกแก้วเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมขอให้นักกีฬาทุกคนตั้งใจแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ  ถือเป็นโอกาสใช้ทักษะและประสบการณ์จากที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศและมีมาตรฐานในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการเคารพกฎ กติกา อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ

ด้านนายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของคณะกรรมการ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน ๘ จังหวัด ประจำกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น และส่งเสริมพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับสูงต่อไป