สะเดา-สงขลา ตำรวจสะเดาจัดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดในพื้นที่

สะเดา-สงขลา ตำรวจสะเดาจัดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านไพร ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีเปิด โครงการชุมชนบำบัดยาเพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งสถานีตำรวจภูธรสะเดา โดยพันตำรวจเอก สุรจิต เพชรจอม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดาจัดขึ้น มีนายคล่อง เรืองสังข์ ปลัดอำเภอสะเดา และพ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธาน


โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครื่อข่ายหน่วยงานต่างๆเช่น อำเภอสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา โรงพยาบาลสะเดา สาธารณสุขอำเภอสะเดา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารราบ 5021 ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนบ้านไพร


พันตำรวจเอก สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.สะเดา กล่าวว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 9 และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ได้ มอบหมายให้ สถานีตำรวจภูธรสะเดา ดำเนินงาน “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”
โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมขน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเป็นงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


ด้านสถานีตำรวจภูธรสะเดา จึงได้พิจารณาคัดเลือก ชุมชนบ้านไพร ต.สะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการในปีนี้ เนื่องด้วยชุมชนบ้านไพร ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ใขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนโดยชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในชุมชนบ้านไพร ตลอดระยะเวลา ” เตือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2567
ทั้งนี้หัวหน้าชุมชนบ้านไพรบอกว่า ในชุมชนมีประชากร 743 ครัวเรือน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากพอประมาณ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่มาจากแหล่งอื่น คือเพื่อนๆพามา ซึ่งโครงการฯนี้น่าจะทำให้ลูกๆหลานๆ ได้รับการบำบัดและมีโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป