คณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน“บ้านหัวอ่าว” จังหวัดนครปฐม

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 ที่ วัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้าง อ อ่านต่อ >>