อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารแปรรูปกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมมาบริหารองค์กรอย่างประสิทธิภาพ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีอาหารแปรรูปกับอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยนายสมคิด ตุณฑศรีสุข อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพื่อเพิ่มผลผลิต ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งโมเดลประเทศไทย 4.0 ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อต่อยอดและยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมถือเป็นกลยุทธสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศในระยะยาว และมีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในจังหวัดนครปฐมให้สามารถยกระดับการประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่สำคัญลำดับสูงของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีมูลค่าการลงทุนรวม 17,758.99 ล้านบาท และมีแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวน 37,501 คน