ตรัง ประชุมพิจารณาจัดเก็บอาการรังนกอีแอ่น

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

            ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดตรัง เข้าร่วม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะเจ้าหน้าที่งานธุรการรังนกอีแอ่นเข้าร่วม

ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้  1. บริษัท รังนก ตรัง จำกัด มีข้อเสนอแนะการประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งได้ประกาศประมูลฯ มาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังไมได้ผู้รับสัมปทาน คือ พิจารณาทบทวนการกำหนดราคาขั้นต่ำในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นให้สอดคล้องกับปริมาณรังนกที่มีอยู่จริง และสัญญาสัมปทานควรกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 7 – 10 ปี ซึ่งประธานกรรมการฯ ให้คณะ  กรรมการฯ สรุปข้อมูลรังนก และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดราคากลางที่เหมาะสมในครั้งต่อไป   2. ผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารประมูล จำนวน 2 ราย แต่มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ นายรักษ์ บุญเจริญ แต่เนื่องจากผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) ปริมาณมากและไม่ยื่นหลักประกันซอง ซึ่งราคากลางที่ตั้งไว้ 13,500,000 บาท เสนอราคา 2,500,000 บาท จึงไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ที่ประชุมมีมติยกเลิกการประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อมูลรังนก และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางที่เหมาะสม แล้วดำเนินการประกาศประมูลใหม่ (ครั้งที่ 3)  3. ผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) ในการประมูลเงินอากร    รังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) มีมติให้กำหนดราคากลางฯ เป็นเงิน 25,000,000 บาท โดยคำนวณจากฐานข้อมูลปริมาณรังนกที่จัดเก็บได้ย้อนหลัง 5 ปี และราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) ของจังหวัดอื่นที่มีรังนกอีแอ่น ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้งานธุรการรังนกอีแอ่นนำราคากลาง (ราคาขั้นต่ำ) ดังกล่าว จัดทำร่างประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในการหาผู้รับสัมปทานรังนกอีแอ่นท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 4) และขยายระยะเวลาสัมปทานจาก 5 ปี เป็น 6 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง