ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดทำแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานวัคซีนชุมชนตามหลัก 4 สร้าง 2 ใช้ ในพื้นที่เข้มข้น

โดยได้รับเกียรติจากนางลัดดาวัลย์ เตี้ยเนตร หัวหน้างานกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย แกนนำชุมชน อสม. หมู่ที่ 12 บ้านหนอกจอก ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 30 คน