ชาวสุพรรณบุรี เข้ารับบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และแจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

วันนี้(31 พ.ค.65) ที่ วัดทะเลบก หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3) ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถรับบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี  และออกหน่วยบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้านและชุมชน ที่ห่างไกลของแต่ละอำเภอ

เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างแท้จริงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาหาทางช่วยเหลือ ให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและรวดเร็ว

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์ปลา ณ คลองผ่าโลก ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทะเลบก การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดให้ประชาชนได้รู้จัก การมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ การชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  ทำการถ่ายทอดเสียง และเฟสบุ๊คไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 จนเสร็จพิธี