สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่ 30 มิถุนายน .. 2565 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม นายคมสันเจริญอาจ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางฐิตินันท์ เจริญอาจรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2565

สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรมหารายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลในแต่ละปี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้ให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนด้วยเล็งเห็นว่าเด็กคืออนาคตของชาติ เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสจากสังคมอันเท่าเทียมกัน ในการที่จะได้รับการศึกษาและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 180 ทุน ดังนี้ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน  25 ทุน ,อำเภอกำแพงแสน  จำนวน  25 ทุน ,อำเภอนครชัยศรี จำนวน  28  ทุน  ,อำเภอดอนตูมจำนวน  25  ทุน , อำเภอบางเลน จำนวน  27  ทุน , อำเภอสามพราน จำนวน  30  ทุน , อำเภอพุทธมณฑล จำนวน  20  ทุน ทั้งนี้ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาทจำนวน 40 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 140 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท