ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐๒๕๖๒ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ระหว่างวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕  โดยมีหมายกำหนดการดังนี้

           วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๖๕   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

           วันศุกร์ที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

           วันเสาร์ที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

           วันอาทิตย์ที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           วันจันทร์ที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

           วันอังคารที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

            วันพุธที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            วันพฤหัสบดีที่ กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

            วันศุกร์ที่    กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            วันเสาร์ที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

            วันอาทิตย์ที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

            วันจันทร์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            วันอังคารที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์

๐๓๔ ๑๐๙๓๐๐, ๐๖๔ ๕๕๑๔๔๒๔, ๐๘๐ ๖๖๓๕๖๔๒, ๐๘๐ ๕๖๓๕๕๔๖, ๐๘๕ ๕๐๗๑๙๙๑

และ เว็บไซต์ www.npru.ac.th