สภาเกษตรกรฯประจวบร่วมสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย-ผู้ปลูกสับปะรดภาค ตอ./ตต. 6 จว.จัดเวทีเสวนาทิศทางสับปะรดไทย เราจะไปทางไหน

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 17 ..2565 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องทิศทางสับปะรดไทย เราจะไปทางไหนโดยมี นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย ..รัชตา วุฒิกิจเจริญ ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 10 นางสุวรรณี ศิริวรรณ์หอม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 8 อำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ใน 5 จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ประกอบด้วย .ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ระยอง ชลบุรี ผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดในจังหวัดประจวบฯ ผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร .ประจวบฯ เข้าร่วม

จากนั้น ได้มีการเสวนา การขับเคลื่อนและการพัฒนาสับปะรดไทย มีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย  นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกร .ประจวบฯ ..รัชตา วุฒิกิจเจริญ ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 10 นายธีระศักดิ์ ยอดบางเตย ผจก.ฝ่ายวัตถุดิบ  บมจ.โพรดักส์ อินดรัสตรี้ จก.(ผู้แทนโรงงานแปรรูปสับปะรดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก) นายศราวุฎ เรืองเอี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง(ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่สับปะรดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก) มี ..สุจิกา ฉิมอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรจังหวัดประจวบฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการเสวนา มีการนำเสนอ ยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 – 2569 และผลการขับเคลื่อนที่ผ่านมา ตลอดจนการขับเคลื่อนและการพัฒนาสับปะรดไทย และการระดมความคิดเห็น ทิศทางการพัฒนาสับปะรด และความยั่งยืนอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 มุ่งเน้นการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสับปะรด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยให้ความสำคัญกับสับปะรดโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะพันธุ์ปัตตาเวีย เนื่องจากมีการปลูกและผลิตเป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 85 ของผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลผลิตสับปะรดโรงงานมากที่สุดในประเทศ ปัจจุบันผลิตอยู่ประมาณร้อยละ 36.5 ของผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศ ซึ่งการจัดเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสับปะรดไทย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สับปะรด ปี .. 2560-2569 และปัญหาความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในปัจจุบัน จะเป็นการบูรณาการ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการผลิตสับปะรดคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย

ด้าน นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ..2553 ในการสนับสนุนสิทธิการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบฯ และอีก 28 จังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบันได้มียุทธศาสตร์สับปะรดปี 2560 – 2569 วิสัยทัศน์ผลิตสับปะรดคุณภาพ สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมสับปะรดไทย และกำหนดให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย และผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบฯ ทั้ง 8 อำเภอ ภายใต้การประสานสนับสนุนงบประมาณโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเห็นว่ายุทธศาสตร์สับปะรดได้ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นควรมีการเสนอแนะให้ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้กำหนดจัดการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาสับปะรดไทย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สับปะรด และรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในปัจจุบัน เพื่อบูรณาการและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลิตสับปะรดคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย/////////////